آیا می توانم مَن دِی را به سایر سامانه های داخلی شرکت (مانند اتوماسیون ERP) متصل کنم؟

بله، این سامانه با معماری مبتنی بر API طراحی شده است و اپلیکیشن های خارج از این سامانه از طریق پروتکل های استاندارد می توانند به این سامانه متصل شوند.