صورتحساب های ماهانه چگونه محاسبه می شود؟

در پایان هر دوره ی 30 روزه تعداد کاربران فعلی در شرکت های شما، با تعداد کاربرانی که در آن ماه از شرکت شما خارج شده اند جمع می گردد و 5 نفر (اعضای رایگان) از آن کسر می گردد.