اگر تعداد اعضای شرکت در یک ماه کمتر از 5 کاربر شود آیا محاسبه ی آن ماه رایگان است؟

بله