محاسبه‌ی هزینه‌ی قابل پرداخت

لایسنس اشتراکی
100 هزار تومان
5 کاربر رایگان
۳۰ هزار تومان
۴۰ هزار تومان
۵۰ هزار تومان

100,000 تومان ثابت ماهیانه

+

0 تومان انتهای هر ماه

  • در هنگام خرید اولیه‌ی لایسنس تنها هزینه‌ی راه اندازی دریافت می‌شود.
  • صورتحساب‌ها در انتهای هر دوره‌ی ۳۰ روزه با توجه به تعداد اعضای شرکت‌های شما در همان دوره محاسبه و ایجاد می‌گردد.
  • تعداد اعضا در هر دوره = تعداد اعضا در انتهای دوره + اعضایی که در طول آن دوره اضافه و حذف شده‌اند.
  • در صورتی که تعداد اعضا به 5 یا کمتر برسد، صورتحساب آن دوره تنها شامل هزینه‌ی ثابت لایسنس خواهد بود.
  • در صورت تمایل شما، پرداخت صورتحساب ها می تواند بصورت خودکار از اعتبار شما کسر گردد.